CFO, CIO and team members brainstorming together in a modern office

Konsernavstemming

Å forbedre regnskapsprosessene på tvers av konsernselskap gir økt effektivitet ved månedsavslutningen. Innføring av forebyggende og undersøkende kontroller, som er automatisert, forenkler prosessen med å bokføre transaksjoner, indentifisere og eliminere uoverenstemmelser, og sikrer en effektiv oppgjørsprosess.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

Team of four young men and women working on a creative solution. Group of people working in the office.

Få orden på konteringer, avstemminger og oppgjør på konsernnivå

Vi vet at det er utfordrende å håndtere alle avstemmingene mellom selskapene i konsernet. For å få kontroll og oversikt over disse er den beste løsningen å automatisere prosessene i stedet for å gjøre det manuelt. Slik vil du kunne jobbe smartere, ikke hardere.Komplekse interne prosesser kan gjøre det krevende for et globalt selskap når en avstemmer og bokfører transaksjoner.

Standardisering av konsernavstemminger

Automatiserte kontroller øker effektiviteten til prosessene mellom konsernselskapene, og lar deg få oversikt i transaksjoner på tvers av virksomheten.

Unngå uoverensstemmelser

Kompleksitet i systemer og prosesser kan føre til misforhold i balansen i det konserninterne regnskapet. En standardisert arbeidsflyt gjør at en unngår avvik fordi alle faktureringer er forhåndsgodkjente med automatiserte posteringer.

Sporadiske oppgjør gir mer risiko

En sporadisk prosess gir større valutarisiko, og påvirker kontantstrømmen. Bruk av automatisering reduserer risikoene, sikrer samsvar i prosessene, og bedrar til bedre oversikt i kontantstrømmen.

Smarte driftsløsninger for konsernavstemming i alle bransjer

Effektiviteten til regnskapsprosessene i et konsern påvirker hvor raskt man kan avslutte, kompleksiteten av regnskapspraksisene, og hvor utsatt en er for å være i brudd med regler og retningslinjer. Dette kan skape en administrativ belastning for regnskapsavdelingen, fra noe som egentlig er en intern prosess uten verdiskapning for aksjonærene. Gjøres dette feil, kan det få alvorlige konsekvenser for regnskapet.»

The Hackett Group Optimizing the Intercompany Accounting Process

Fagstoff