med ServiceNow®

CadencyDirect er Trintechs skreddersydde applikasjon for ServiceNow-plattformen. CadencyDirect gir ServiceNow-brukere muligheten til å ta i bruk alle mulighetene som ligger i Cadency. Samtidig oppnås bedre samhandling på tvers av virksomheten med en smart og automatisert arbeidsflyt.

God digital endring i økonomi og finans med CadencyDirect

 Økonomi og finans møter tydelige krav til modernisering. Den digitale endringen må skje i fart, og det samtidig som dagens kjerneoppgaver skal løses. Selv om mange kan argumentere med at de allerede tilbyr den strategiske innsikten som forretningen krever, er realiteten ofte at økonomi og finans i større grad setter sammen rapporter fremfor å ha en plass ved bordet der de strategiske beslutningene fattes.

For å flytte driften av forretningen inn i fremtiden og være en strategisk rådgiver må finans- og økonomiekspertene innføre nye virkemidler som automatiserte prosesser for å øke farten og skape mer nøyaktige prosesser. Det handler om å ha arbeidsflyter med god oversikt og der arbeidsformene tilpasses de nye digitale kravene.

Employee Experience Icon

Bedre brukeropplevelser for ansatte

Reduce Risk Icon

Redusert risiko og mer robuste prosesser

Tech Excellence Icon

Beste praksis på bruk av teknologi

Bedre samhandling på tvers av virksomheten

CadencyDirect er den eneste appen for digital arbeidsflyt knyttet til automatiserte periodeavslutninger. Programmet knytter finans og regnskap mye tettere sammen gjennom ServiceNow-plattformen. Dermed kan de delene av virksomheten som ikke er en direkte del av regnskapsprosessene kan knyttes inn ved hjelp av smarte arbeidsflyter og triggerbaserte hendelser. Det gir større sikkerhet og en mer kvalitetstung tilnærming til periodeavslutningen.

The CadencyDirect Platform

Med Trintechs Cadency løsning i bunn vil CadencyDirect automatisere periodeavslutningsprosessene og knytte dette sammen med Now Platform brukere på tvers av virksomheten med smarte arbeidsflyter og triggerbaserte hendelser.

Uansett om du er en erfaren ServiceNow organisasjon som ønsker bedre flyt i dine digitale endringsprosjekter, eller skal i gang; CadencyDirect tilpasser seg der du er i din endringsprosess.

Kontoasvtemminger

Automatiserte prosesser gir bedre kontroll med avstemming av balansen og sikrer at dere drastisk reduserer antall konti som behøver individuell oppfølging.

Når data føres fra ERP eller tilsvarende system over i CadencyDirect vil løsningen strømlinjeforme avstemmingsprosessen og sikre mer nøyaktige, forutsigbare og pålitelige resultatrapporter. Underveis får regnskapsfører automatisk varsler på det som må rettes opp, og indikasjoner på mulige risikofaktorer.

Charts and graphs showing analysis of month-end reconciliations

Transaksjonsavstemminger

Mindre tidsbruk og lavere risiko i avstemmingsprosessene.

Når data fra ERP og andre kilder flyter inn vil CadendyDirect standardisere og forbedre de mest ustrukturerte kildene. Denne prosessen fører til bedre automatchings-rater og de beste rutiner for å håndtere avvik. Alle unntak vil automatisk skapes som ikke-matchede oppgaver, noe som gir dine kolleger en veldefinert, konfigurerbar og risikosmart prosess for varsler og avvikshåndtering.

Finance team completing their transaction matching

Administrasjon av periodeavslutninger

Bruk tiden og ressursene bedre opp mot periodeavslutningene.

Kvartalsavslutningen går enklere og dere vil raskere avdekke alle flaskehalser. Med CadencyDirect kan du styre og håndtere alle system og avslutningsoppgaver med en pålitelig, gjentagende og transparent arbeidsflyt der en raskt avdekker problemområder og enklere håndterer avvik. 

Når rammeverket er et dashboard i ServiceNow blir det enklere for regnskapsteamet å skape bedre rutiner for samhandling på tvers av virksomheten. Dermed er det enklere å nå alle frister og lettere å produsere korrekte resultatrapporter.

Finance team looking at their month-end checklist

Journal entry

Lavere risiko og større effektivitet med automatiserte regnskapsprosesser.

Få enklere revisjoner med mer nøyaktig bilagsføring, god oversikt og dokumentasjon gjennom hele journalposteringsprosessen. CadencyDirect gir en konfigurerbar ende-til-ende arbeidsflyt der en unngår de vanlige feilene som oppstår i manuelle prosesser. Det gir oversikt og kontroll, og bedre innsikt i hele journalposteringen.

En sømløs integrasjon mellom CadencyDirect, Now Platform og det tredjeparts-systemet dere bruker sikrer bedre samsvar med regler og retningslinjer og langt raskere og kvalitetstunge periodeavslutninger.

Financial Controller completing their journal entry

Finansiell kontroll og compliance

Mindre tidsbruk og lavere risiko. Bedre kontroll-prosesser og enklere klargjøring til revisjon.

Sammen med ServiceNow GRC kan du kontinuerlig overvåke de oppgavene som løses i CadencyDirect. Det gir innsikt i alle finansielle og ikke-finansielle prosesser, data, kontroll-funksjoner og lavere risiko rundt viktige initiativ (som ESG) i én og samme plattform.

CadencyDirect hjelper deg med trygg og godt dokumentert periodeavslutning ved å automatisere finansielle compliance-oppgaver. Avvik flagges så snart de oppstår når løsningen følger finansielle styringsmodell gjennom hele periodeavslutningen. Revisor har sikker tilgang til et sentralisert arkiv med alle prosedyrer for å sikre samsvar med regler og retningslinjer.

Finance team looking at their controls and compliance

Konserninternt regnskap

Skap en pålitelig, forutsigbar og effektiv intern regnskapsflyt.

CadencyDirect hjelper deg løse kompliserte utfordringer i det konserninterne regnskapet. Dette ved å legge til rette for en strømlinjeformet arbeidsflyt ved å sammenligne og avstemme transaksjonene som er viktige for periodeavslutningen i konsernet. Robuste kontrollfunksjoner gjør at du drastisk kan redusere antall konti og transaksjoner som manuelt håndteres. Det gir mye raskere periodeavslutninger.

Office of finance completing their intercompany accounting
ServiceNow Integration Hub

ServiceNow Integration Hub

CadencyDirect sammen med ServiceNow IntegrationHub gjør at finans og regnskap kan jobbe i perfekt harmoni på tvers av konsernet.

Det er mye enklere å få til effektive periodeavslutninger når alle team, deriblant de som jobber med compliance og kvalitetsikring av regnskap og rapporter, holdes løpende orientert. Teamet blir da i stand til å jobbe mer dynamisk på tvers av de mange plattformene som er i bruk.

 CadencyDirect sammen med IntegrationHub gjør at regnskapsteamene får tilgang til arbeidsflyten og prosessene på tvers av konsernet, og har muligheten til å rette opp avvik underveis.